رای شماره 154 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 1393 09 19-200 93 9757 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رای شماره 154 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 1393 09 19-200 93 9757 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

١/٣/١٣٩٨ ٩٧٠١٣١4 شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠١54 مورخ ١٣٩٨/٢/١٠ با موضوع: « ابطال ماده ٢٧ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور » جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٢/١٠ شماره دادنامه: ١54 شماره پرونده : ١٣١4/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امین زمان نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٧ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده٢٧ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری ـ با تقدیم سلام واحترام

به استحضار می رساند اینجانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جھرم مورخ ١٣٩6/١٠/١ که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شھرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حدنصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارائه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام شده به دانشگاه، افراد پذیرفته شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته اند.

حال آن که چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام شده می باشد.

 با عنایت به موارد فوق الذکر مستنبط از آراء ٣4٩ و ١٢65 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده 4١ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام باشند براساس مجوزھای صـادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصتھا انجام می شود»، نظر به اینکه اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده 4١ قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصتھا می باشد از آن مقام تقاضای ابطال ماده ٢٧ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رأی اینجانب را می نمایم. »

من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده٢٧ـ نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دھم» (١/٢ (و بومی شھرستان با ضریب «یک و چھار دھم» (١/4 (نمره مکتسبه در ھر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمھوری) به موجب لایحه شماره ٣4٩٨٣١ـ ١٣٩٧/٧/٨ توضیح داده است که:

« با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٣5٠) شماره بایگانی ٢٣٢٧٣ (ـ ١٣٩٧/5/٩ بـه استحضار می رساند:

 با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور دانشگاه ھا و مراکز وابسته به وزارت بھداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده اند و بر اساس تبصره ٢ قانون فوق الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تأیید این سازمان است. در این راستا وزارت بھداشت پس از اخذ سھمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگھی استخدامی نموده و این سازمان آگھی استخدام دستگاه مذکور را تأیید ننموده است.

ھمان طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده ٢٧ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ ـ ١٣٩٧/٧/١٩ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (اعمال امتیاز ١/٢ به افراد بومی استان و ١/4 به افراد بومی شھرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی باشد. عنایت دارند پیش بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده ٢٧ دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراھم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز با توجه به اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بھره مندند صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٢/١٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب  دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد و در اصل ٢٨ قانون اساسی نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. » و ماده 4١ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه ھای اجرایی می باشند براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتھا انجام پذیرد. » بنابراین بومی گزینی در استخدامھای دولتی ھر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد در حالی که چنین مجوزی در ھیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیتھا و محرومیتھا برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی