آیا والدین می توانند پیش از فوت اموال خود را میان فرزندانشان تقسیم کنند؟

بر اساس قانون والدین می‌توانند قبل از فوتشان اموال خود را به نام فرزندانشان بزنند

بر اساس قانون والدین می‌توانند قبل از فوتشان اموال خود را به نام فرزندانشان بزنند.

آیا والدین می‌توانند پیش از فوت اموال خود را میان فرزندانشان تقسیم کنند؟ یکی از عمده‌ترین سوالاتی که گاهی اوقات برای افراد پیش می‌آید این است که آیا آنها می‌توانند پیش از فوتشان اموال خود را میان فرزندانشان تقسیم کنند یا خیر؟

اما موضوع مورد توجه این است که قبل از فوت والدین تقسیم ارث معنایی ندارد و تنها والدین می‌توانند اموال خود را به نان فرزندانشان کنند.

اگر والدین بخواهند پیش از فوت برای اموالشان تعیین و تکلیف کنند می‌توانند بخشی از اموال خود را به هر میزانی که می‌خواهند به نام فرزندانشان یا هر فرد دیگری بزنند.

جلوگیری از نزاع خانوادگی با تقسیم ارث

البته هر فردی می‌تواند برای یک سوم از اموالش تصمیم گیری کند تا این میزان بر اساس خواسته خود فرد به هر شخصی که می‌خواهد برسد.

بسیاری از والدین تصمیم می‌گیرند تا برای جلوگیری از نزاع و دعوا میان فرزندانشان اموال خود را پیش از مرگ به نام فرزندانشان کنند که بر اساس موارد حقوقی و قانونی این موضوع اشکالی ندارد.

منبع : باشگاه خبرنگاران