رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٣١۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ ماده ٣٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان

رأی شماره ٣١۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١ ماده ٣٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان

١٣/١٢/١٣٩٨ ٩٧٠٣٩٨٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۶۴ مورخ ١٣٩/١١/١۵ ٨ با موضوع: «ابطال بند ١ ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۶۴ شماره پرونده: ٩٧٠٣٩٨٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید نیک نام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ ماده ٣٠ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ ماده ٣٠ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض بابت نقل و انتقال املاک تعیین نموده و این در حالی است که :

اولاً: مطابق مواد ۴٩ـ ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم برای نقل و انتقال قطعی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده که متولی دریافت آن ادارات امور مالیاتی می باشند .

ثانیاً: به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر قراری ھر گونه عوارض تحت ھر عنوان مازاد بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشد .

ثالثاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ١٨١٠ـ١٣٩٣/١١/٢٧ و ٧٩٩ـ١٣٩١/١١/٢ حکم به ابطال مصوبات شوراھای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض بابت نقل و انتقال املاک صادر نموده است. لذا با توجه به مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین فوق الذکر ابطال آن مورد استدعاست.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :

«ماده ٣٠ :عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد .

١ـ ٢ %از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم محاسبه و وصول گردد .

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٢١٣٩٨١٢ـ١٣٩٨/۶/١٣ توضیح داده است که:

١ـ شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب ماده ٧ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ھیأت وزیران مورخ ١٣٨٧/٧/٧ موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ می باشد .

٢ـ عوارض معترض عنه از جمله موارد احصاء شده و ممنوعه موضوع ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ نمی باشد .

ـ عوارض تصویب شده ناظر به واگذاری نقل و انتقال ملک تجاری به غیرمی باشد و مرتبط به ماده ۵٢ قانون مالیات مستقیم (مورد استناد شاکی) که موضوع مالیات بر درآمد بوده نمی باشد .

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان در بند ١ ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی