مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

ماده 1- کاربرد مقررات UCP : Article 1 : Application of UCP


مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا” در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

ماده 2- تعاریف :
از نظر این مقررات :
بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.

درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .
روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا” برای انجام عملیات بانکی تحت این
مقررات باز است .

ذی نفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .
ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.
تائید:یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.
اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .
پذیرش پرداخت : یعنی

الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .
ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .
بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.

معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.
بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .
ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.
ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.

ماده 3- تفاسیر / مفاهیم:
ازنظر این مقررات :
وا‍ژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد.
“اعتبار”برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.
امضاء اسناد می تواند به صورت دستنویس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.
درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء علامت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی می گردد.
شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف بعنوان بانکهای مجزا تلقی می شود.

اصطلاحاتی از قبیل ” درجه یک “،”مشهور”،”واجد شرایط”، “مستقل”، “رسمی”،”ذیصلاح ” یا “محلی” که برای توصیف صادرکننده یک سند بکار می رود امکان صدور سند توسط هرکسی به غیراز ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.
به لغاتی نظیر “فوری “،”بلادرنگ ” یا “هرچه زودتر” ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینکه کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.
واژه “در یا حدود” یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت 5 روز تقویمی قبل تا 5 روز تقویمی بعد از تاریخ مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.
واژگان “به “، “تااینکه ” “تا” ، “از” و “بین ” اگر بعنوان “دوره حمل ” بکار رود شامل تاریخ ذکر شــــده می گردد “و” لغات ” قبل از” و “بعداز” شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد.
واژگان ” از” و “بعداز” هنگامیکه برای تعیین تاریخ سررسید بکار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد .
واژگان “نیمه اول ” و “نیمه دوم ” یک ماه به ترتیب به عنوان ” روز اول تا پانزدهم ” و ” روز شانزدهم تا پایان ماه ” تلقی می شود.
واژگـــان “آغاز” ، “نیمه ” ، “پایان ماه ” به ترتیب به عنوان “روزاول تا دهم ” ، ” روزیازدهم تا بیستم ” و”روز بیست و یکم تا پایان ماه” شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.

ماده 4- اعتبارات در مقابل قراردادها:
اعتبــــار بنابه ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبـــــــار قرارمی گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد . در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت ، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بود.
ذی نفع اعتبار تحت هیچگونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.
بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتباررا از الحاق نسخه ای از قرارداد،پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکیک ناپذیراعتبار منصرف کند.

ماده 5- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها:
بانکها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا ، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد

ماده 6- قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد:
الف ) اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است . اعتبــــاری که نــــــزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است .
ب ) اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقـابل پرداخت دیداری ، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابـــــــل استفاده است .
ج ) اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره بعهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.
د ) 1- اعتبار باید دارای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاریخ انقضاء اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد تلقی می گردد.

ه ) به جزء آنچه که در بند الف ماده 29 درج شده ، ارائه اسناد بوسیله ذی نفع یا از طرف ذی نفع باید قبل از تاریخ انقضاء اعتبار باشد.

2- محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نیز تلقی می گردد. محل ارائه اسناد تحت اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بـــانک است .محل ارائه اسناد در بانکی غیـــر از بانک گشاینده اضافه بر محل بانک گشاینده است . ماده 7- تعهدات بانک گشاینده:
الف ) به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکورمطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که :

ب ) بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.
ج ) بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پــــذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال نموده است .
پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پـــرداخت مدت دارقابل استفاده است ، در سررسید الزامی است ، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از ســــررسید نسبـــــت بــه پیش پرداخت یا خرید اسناد تعییـن شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشــاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک
   1 ٫ اعتبار در مقابل پرداخت دیداری ، مدت دار یا قبولی اسناد قابل استفاده باشد.
2٫ اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداری کند
3٫ اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و یا علیرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
4٫ اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده از قبـولــــی برات صادره بعهده خویش خودداری و یا علیرغم قبولی برات از پرداخت وجه در ســـررسید مقـــررخودداری کند.
5٫  اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانـــک تعیین شــــده از معامـــلـه خودداری کند. ماده 8- تعهد بانک تائید کننده:
الف ) بشرط آنکه اسناد مقرر به بانک تائید کننده یا هر بانــک تعیین شده دیگری ارایه و مطابقت آنها شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تائید کننده باید:

الف) اگر اعتبار برای پرداخت دیداری ، پرداخـــت مدت داریا قبولی نزد بانک تائید کننده قابـــل استفاده باشد.
ب ) اگراعتبار برای پرداخــــت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانـــــک تعیین شده مذکورنپردازد.
ج ) اگر اعتبــــار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانــک تعیین شده مذکــــــور از تعهد پرداخـــــــت مدت دار خودداری و یا علیرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسید نپردازد.
د ) اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیـــــین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شــــده مــــذکوراز قبول برات صادره به عهده بانـــــک خــــودداری یا علیـــرغم قبول برات صادره به عهده بانک در سررسید نپردازد.
ه ) اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفــــاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد را معامله نکند.

ب ) بانک تـــــائید کننده اززمان افزودن تائیدیه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پــذیرش پرداخت یا معامله اسناد است .
ج ) بانک تائیــــد کننده ملزم به پوشـش بانک تعیین شده دیگــری است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تائید کننده ارسال نموده است
پوشش وجــــه اسنــــاد ارائــــه شــده ، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری که برای قبولی یا پرداخـــت مدت دار قابل استفاده است در ســـررسید الـــــزامی است ، اعـــــــم از اینکه بانک تعیین شده دیگر قبل ازسررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده بــاشد. تعهـــــد بانـــــک تائیـــــد کننده نسبت بـــه پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگر مستقل از تعهد بانک تائید کننده درمقابل ذی نفع است .
و ) اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا درخــواست شده باشد تا اعتباری را تائیــــد کنــــــد اما بانک مذکور حاضر به تائید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیــر مـــــراتب را به بانــــک گشــــــاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تائید ابلاغ کند.

1-     تحت شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت اقدام کند.

2-     اگـراعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تائید کننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامـــــله اسناد، بدون حق رجوع ، اقدام کند. ماده 9- ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط:

الف ) اعتبـــــاروهــــرگونه اصـــلاحیه اعتبـــار ممکن است بوسیــــله بانک ابلاغ کننده به ذی نفع ابــــــــلاغ شود. بــانک ابــــلاغ کننــــده ای که بانک تائید کننده نباشد، اعتبـــــاروهـــرگــــــونه اصـــــلاحیه را بـــــدون اینـــــکه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد ابلاغ می کند.
ب ) بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احــــــرازکرده واذعــان دارد که ابلاغیه بدرستی منعکس کننـــده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیـــه دریافت شده است .

ج ) بـــانک ابــــلاغ کننده ممـــــکن است از خـــدمات بانــک دیگری (بانک ابلاغ کننده دوم ) بــــــــــرای ابلاغ اعتباریا اصلاحیه به ذی نفع استفاده کند. بانک ابــلاغ کننـــــده دوم با ابــــلاغ اعتبـــار یا اصــــلاحیـــه اصـالت ظاهری اعتباررا احـراز کـرده و اذعـان دارد که ابـلاغیه به درسـتی منـعکس کننده مـواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است .
د ) بانکی که از خدمــات یک بــانک ابــلاغ کننــده یا بــانک ابــلاغ کننده دوم برای اعتبــــاراستفـــــاده می کند باید ازخدمات همان بانک برای ابلاغ هرگونه اصلاحیه نیز استفاده کند.
ه ) اگر بانکی که از وی درخــواست شده نسبت به ابـــلاغ اعتبــــــار یا اصـــلاحیه ای اقــدام کند تصمــــیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیرد بایـد بـدون تاخیـر مـراتب را به بانکی که دستـورات اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت کرده اعلام نماید.
و ) اگر بانکی که از وی درخواست ابــلاغ اعتبـار یا اصـلاحیه ای شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــری اعتبار، اصـلاحیه یـا اطلاعیه را اثبات کند باید بـدون تاخیـر مـراتب را به بانـکی کـه دستورات مذکور را از آن دریـــافت کـــرده اطلاع دهــد. به هـر حال اگر بانک ابــــلاغ کننــــده یـــا بانک ابلاغ کننده دوم تصـمیم به ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیـرد، بایـد به ذی نفــع یا بانـک ابلاغ کنـنده دوم اطلاع دهــد که قـادر به تشخیص اصالت ظاهــری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است .

ماده 10- اصلاحیه ها
الف ) به جزء در مواردی که در ماده 38 تصریح شده اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده ،بانک تائید کننده (در صورت وجود) و ذی نفع اصلاح ویا باطل شود.
ب ) بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه نسبت به اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بـــانک تائید کننده ممکن است تائید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت اززمــــان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. به هرحال بانک تائید کننده می تواند از افزودن تائید خود به اصـلاحیه ای خـودداری کند که در این صورت باید مراتب را بدون تاخیر به بانک گشاینده و ذی نفع اطلاع دهد.
ج ) مواد و شرایط اعتبار اصلی (یا اعتباری که شامل اصــــلاحیه های پذیــــرفته شده پیشین است ) تا زمـــانی که ذی نفع پذیرش خود را به بانکی که اصـلاحیه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذی نفع باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه ای را اعلام کند.در صورت کوتاهی ذی نفع از ابلاغ چنین اعلامیــــه ای ، ارائـــــه اسنــــادی کـــــه شرایــــــط آن با اعتبارواصلاحیه ای که هنوز پذیرفته نشـــــده انطبـــــاق داشته باشد به معنـــای اعلام پــــــذیرش اصـلاحیه مذکــور توســــط ذی نفـــــع است واعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.
د ) بانـــــکی که اصـــــلاحیه اعتبار را ابلاغ می کند باید به بانک دریافت کننده اصلاحیه اطلاع دهد که مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام نماید.
ه ) پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد
و ) درج شرطی در اصلاحیه مبنی بر اینکه اصلاحیه مـذکور لازم الاجراءخواهد بود مگر اینکه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذی نفع رد شود نادیده انگاشته می شود.
تبصره : قبول یا عدم قبول اصلاحیه توسط فروشنده از نظر زمانی ، تا زمان آخرین حمل مقررشده می باشد.

ماده 11- اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی:
الف ) مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار یا اصلاحیه به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.
اگـر متن مخابره شده بیانگر عبارت ” جزئیات متعاقبا” ارسال خواهد شد” (یا عباراتی شبیه آن ) باشد یا قید کند که شـــــــــرایط پادار شدن اعتبار یا اصلاحیه ، تائیدیه کتبی است در این صورت متن مخــــابره شده به عنوان مدرک مــــــوثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانک گشاینده باید بدون تاخیرنســـبت به گشـــایش اعتبــار یا اصلاحیه پادار که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام کند.
ب ) ابلاغ مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه (پیش آگهی) فقط زمانی توسط بانک گشاینده ارسال خواهد شد که بانک گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه پادارمربوط باشد . بانک گشاینده با ارســـال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه پادار، بدون تاخیر وبدون مغـایرت با متن پیش آگهی است .

ماده 12- تعیین بانک:
الف ) به جزء در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تائید کننده است ، مجوز انجام معامـــله یا قبولی اسنـاد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسنادایجـــاد نــمی کند، مگــر مــواردی که به روشنی توسط بانک کارگزار تعیین شده پذیرفته و در مکاتبات با ذی نفـــع صریح شده باشد.
ب ) بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر جهت قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانـــک را مجاز به پیش پرداخت یا خرید برات قبول شده یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار می نماید.
ج ) دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تائید کننده اعتبار نباشد ، بانـک مــذکور را متعهد به قبولی یا معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند.
ماده 13- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی :
الف ) اگر در اعتباری درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانک تعیین شده (بانک مطالبه کننده) از طرف دیگر (بانک پوشش دهنده) مقررگردد، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات تابع مقررات معتبرپوشــــــش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین در تاریخ صدور اعتبار است .
ب ) اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشـــــد روش زیر قابل اعمال است :

ج ) در مواقعیکه بانک مطالبه کننده وجه اسناد را از بانک پوشش دهنده دریافت نکرده باشد بانک گشاینده اعتبارازهیچیک از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبری نخواهد شد.
1-  بانک گشاینده باید اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نباید دارای تاریخ انقضاء باشد.
2-  بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتباربه بانک پوشش دهنده نیست .
3-  هر گونه بهره و هزینه ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه مطابق مواد و شرایط اعتبار از بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.
4-  هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است .به هر حال اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذی نفع باشد بانک گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است . در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذی نفع باشد، این هزینه ها از مبلغ مطالبه شده توسط بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش کسر خواهد شد. اگر پرداخت پوشش د اده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاینده است .

ماده 14- ضوابط بررسی اسناد:
الف ) بانک کارگزار و یا تعیین شده بانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارایه شده را بررسی و صرفا” براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر.
ب ) بانک کارگزار و یا تعیین شده ، بـانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص کنـــند که اسناد ارائه شده مطابق با شــــرایط اعتبار است . این مدت تمدید نمی شود یا تحت تاثیر اتفاقات روزارائه اسنـــــاد یا روز بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی گیرد.
ج ) ارائه اسنادی که براساس مواد 24،23،22،21،20،19 یا 25 شامل یک یا چند نسخه اصل از سنــــــد حمل است باید توسط ذی نفع یا از طرف وی صورت گرفته و نباید دیرتر از 21 روزتقویمی بعد از تاریخ حمل کالا، به شرحی که دراین مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نباید یرتر از تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شود.
د ) اطلاعات مندرج در اسناد هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بین المللی عملکرد بانکی نیازی به تطبیق بند به بند ندارد، ولی نباید تناقضی هم با خود اسناد ،سایراسناد تصریح شده دراعتبار یا اعتبار داشته باشد.
ه ) دراسنادی به جزء سیاهه بازرگانی شرح کالا، خدمات یا عملکرد، درصورت درج، می تواند به صورت کلی بیان شود به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.
و ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی به جزء سند حمل ،سند بیمه یا سیاهه بـازرگانی درخواست شده و صادر کننده یا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها اینگونه اسناد را به همان صورتی که ارائه شود خواهند پذیرفت به شرط اینکه محتویات سند حاکی از انجام وظایف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند “و” ماده 14 تطبیق کند.
ز ) سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشتــه و ممکن است ره ارائه کننده سند مسترد شود.
ح ) اگراعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با ایـــــن شـــــــرط درخواست شده باشد، بانکها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده و این شرط را ندیده می گیرند.
ط ) تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید به تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.

ی ) درج آدرس ذی نفع و درخواست کننده اعتبار درهریک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگرمقرر در اعتبــــــــار ندارد اما بایــــد در همان کشورذکر شده در شرایط اعتبار باشد. جـــزئیات تمـــــاس (فاکس ، تلفن ، آدرس پستی نظایر آن) ذکر شده به عنوان بخشی از آدرس ذی نفع یا درخواست کننده ندیده گرفته خواهد شد.
به هرحـــال هنگـــــامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده کالا یا طرف ابلاغ شونده مندـرج در سند حمل طبق مواد 24،23،22،21،20،19یا 25مطرح است باید با آنچه که در شرایط اعتبار درج شده تطبیق نماید.
ک ) لازم نیســــت فرستنــــــده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر یک از اسناد ذی نفع اعتبار باشد.
ل ) سند حمل می تواند توسط هر شخصی به جزء حمل کننده ،مــــالک، فرمانده یا اجاره کننده صادر شود.به شرط آنکه سنــــــد حمل با الزامات مندرج در مــــــــواد 23،22،21،20،19 یا 24 این مقررات تطبیق نماید.
ماده 15- تطبیق اسناد با شرایط اعتبار:
الف ) هنگامی که بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را بپذیرد.
ب ) هنگامی که بانک تائید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد بایــــد اسنـــاد را پرداخت یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده ارسال نماید.
ج ) هنگامیکه بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پذیرفته یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال نماید.

ماده 16- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل :
الف ) هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائیدکننده ، در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.
ب ) هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد با شرایط اعتبار است می تواند صرفا” براساس صلاحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کنـــد به هر حال این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذکر شده دربند ب ماده 14 باشد.
ج ) هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، درصورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرد باید مراتب را طی یک اطلاعیه ( یعنی ظرف 5 روز کاری تعیین شده در قالب یک پیام عدم پذیرش اعلام شود وتمامی مغایرتها یک جا اعلام شود) به ارائه کننده اسناد اطلاع دهد.
اطلاعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد:

1-  عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک ، و
بانک طبق دستورات قبلی رسیده از سوی ارائه کننده اقدام می کند.
د ) اطلاعیه درخواست شده در ماده (16- ج ) باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عــدم امــــکان، ازطریق دیگر وسایل مخابراتی سریع ، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانــــکی بعــــد ازارائــه اسناد نباشد، ارسال شود.(منظور خروج پیام از بانک می باشد)
ه ) بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می توانند پس از ارســــال اطلاعیه مندرج در بند ج ماده 16 نسبت به استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام نمایند.( یعنــی بانک هـــــر زمان بخواهد می تواند اسناد را به ارائه کننده عودت دهد)
و ) بانک گشاینده یا تائید کننده در صورت عدم رعایت مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسنــاد با شـــرایــــط اعتبار محروم خواهند شد.(یعنی اجرای مراحل فوق حداکثر ظرف 5 روز)
ز ) هنگامی که بانــک گشاینده از پذیرش اسناد یا بانک تائید کننده از قبول یا معامله اسناد خودداری کند و بـــــا رعایت مفاد ایـــن ماده مراتب را اعلام نمایند، حق استرداد وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوطــــه را خواهند داشت .

2-  مغایرتهایی که بانک به استناد آنها از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کرده، و 3-      بانک اسناد را تا دریافت دستورات بعدی ارائه کننده نزد خود نگهداری می کند، یا 4-      1- بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخـــواست کننــــده مبنی بر قبــــولی اسنــــاد یا دریــــافت دستورات بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، یا 2- بانک نسبت به استرداد اسناد اقدام می کند، یا ماده 17- اسناد اصل و رونوشت:
الف ) حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه شود.
ب ) بانک سندی را بعنوان نسخه اصل تلقــــی می کند که ظاهرا” دارای امضاء علامت ، مهر یا نشانه ای ازصادرکننده آن به صورت اصل باشد ، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست .
ج ) به جزء در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را به عنوان اصل تلقی می کند که :

د ) اگر اعتبار،ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است .
ه ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل ” نسخه دوم ” در “دو نسخه ” یا “در دو نســــخه رونوشت ” درخواست شده باشد ، ارایه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت کافی است مگر آنکه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.
1-  ظاهر آن حاکی از دستنویس ، تایپ ، پرفراژ یا مهر صادرکننده سند باشد،یا 2-      ظاهرآن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادرکننده سند باشد، یا 3-      تصریح کند که نسخه اصل است ، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارایه شده نباشد. ماده 18- سیاهه بازرگانی:
الف ) سیاهه بازرگانی :

ب ) بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده در صورت وجود ، یا بانک گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذیرد و تصمیم بانک مذکور توسط کلیه طرفین لازم الاجراء باشد، به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار پرداخت یا معامله نـکرده باشد.
ج ) شرح کالا، خدمات یا عملکرد مذکور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه که در شرایـــط اعتبــــار درج شده مطابقت داشته باشد.
1-   باید ظاهرا” حاکی از صدور آن توسط ذی نفع باشد (به جزء آنچه که در ماده 38 درج شده) 2-      باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود (به جزء آنچه در بند ز ماده 38 درج شده ) 3-      باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده ، و 4-      نیازی به امضاء ندارد. ماده 19- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:
الف ) سند حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ونقل (حمل مرکب یا چند وجهی ) بکار می رود صرفنظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

•   توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده حمل کننده تحت عنوان از طرف یا برای حمل کننده
•   فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف یا برای فرمانده
هرگونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده بنابه مورد قابل شناسائی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان “از طرف یا برای حمل کننده ” سند را امضاء یا “برای یا از طرف فرمانده ” است .

•  عبارت چاپی یا
•  مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی
تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن ویا بارگیری کالا در کشتی و تـــــاریخ حمل کالا تلقی خواهد شد . به هر حال اگر سند حمل به وسیله مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی باشد این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

الف ) سند حمل ، علاوه بر آن بیانگر محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی مختلف بوده یا
ب ) سند حمل شامل عبارت ” در نظر گرفته شده ” یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی ، بندربارگیری یا بندر تخلیه باشد.

ب ) از نظر این ماده ،انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (Transshipment به معنی تخلیــــه کــــالا از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن روی وسیله نقلیه دیگر(اعم از اینکه دو نوع مختـــــف وسیـــله نقلیــه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا به مقصــــد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است .
ج ) 1- اگر سند حمل به احتمال انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد،باید حمل کالا در تمام طول مسیر با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

1-  نام حمل کننده و امضاء آن توسط :
2- ارســـــال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی ، آنگونه که در اعتبار آمده ، بوسیله :
3- محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری و محل مقصد نهایی طبق آنچه که در اعتبار درج شده باشد،حتی اگر:
4- تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در سند حمل درج شده باشد.
6- مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل ( سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد، محتویات مواد و شرایط چنین مقرراتی بررسی نخواهد شد.
7-هیچ گونه اشاره ای به ” حمل دربست ” نباشد. 2- سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیــگر دارد، قابل قبول است ، حتی اگر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منـع شده باشد.

ماده 20- بارنامــــــــه:
الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

•  توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده حمل کننده برای یا از طرف حمل کننده ،
•  توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده برای یا از طرف فرمانده .
امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده به نحوی که به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده به نحوی که نشان دهد آیا نماینده به عنوان ” برای حمل کننده ” یـــا از طـــــرف ” یا از طرف ” حمل کننده “یا ” برای فرمانده یا ” از طرف فرمانده ” سند را امضــــاء نموده است .

•  طی متن چاپی بارنامه
•  طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه بارنامه شامل یــادداشــــت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری بــــه عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر بارنامه شامل عبارت “کشتی مورد نظر” یا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام کشتـــی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

اگر دربارنامه به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشـــد یا اگـــــر بارنــامـه شامل عبارت ” مورد نظر” یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشـــد، یـــادداشت بارگیری شامــــل بندر بارگیری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است . ایــــن شرط حتی در مـــــــواردی کـه بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمـــل کــــالا در کشتی نامبرده شــده است لازم الاجراء است .

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیـگر به معنی تخلیـه از یک کشتـــی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه منــــدرج دراعتبار است .
ج ) 1- اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود

د ) به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.
1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:
2-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
3-      حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.
4- تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه قید شده باشد.
5- مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است ( بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. 6- هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.
2- حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، بارنامـه ای که بــه احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شرط آنـــــکه کـــــالا در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در بارنامه تائید شده حمــل شود.

ماده 21- راه نامه دریایی غیر قابل معامله:
الف ) راه نامه دریایی غیر قابل معامله ، به هر نامی که باشد، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد :

•   توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده یا
•   توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده .
هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا بــــرای یا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .

•   طی متن از پیش چاپ شده
•  طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور راه نامه دریائی غیر قابل معامله به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تــــاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامــله شـــامل عبـــارت “کشتی مورد نظر” یا عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

اگر درراه نامه دریایی غیـــر قابل معــامـــــله به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت ” مـورد نظر” یا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیــــــری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است .
این شرط حتی در مواردی که راه نامـه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل کالا در کشتی نامبرده شده است لازم الاجراء است .

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه کالا از یک کشتی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج دراعتبار است .
ج ) 1- اگر راه نامه دریایی غیــر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگراشاره کند باید تمــــام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیر قابل معامله واحد پوشش داده شود

د ) به شـــرط درج شده درراه نـــامه دریــایی غیر قابل معامله مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.
1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:
3-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
4-      حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.
5-      تنها نسخه اصل راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگردر بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده باشد.
6- مواد و شرایط حمل با اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (راه نامه دریایی غیر قابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. 7-هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.
2- حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، راه نامـــه دریایی غیر قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شـــرط آنــکه کالا درکانتینر ، تریلر یا قایق های سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تائید شده حمل شود. ماده 22- بارنامه حمل دربست:
الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، منوط به حمل دربستی (بارنامه چارتر) باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

1-      به نحو زیرامضاء شده باشد:
•         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده یا
•         توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف مالک ، یا
•         توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف اجاره کننده
هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالک ، اجاره کننده یا نماینده به نحوی که به عنوان فرمانده ، مالک ،اجاره کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده ، مــــالک یا اجاره کننده امضاء نموده است
نماینده ای که برای یا از طـــرف مالک یا اجاره کننده امضاء می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج کند.

•  طی متن از پیش چاپ شده
•  طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور بارنامه حمــــل دربســــــت به عنوان تـــــاریخ حمــــل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صــــورت تاریـــــخ ذکر شده در یـــــــادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

2-  بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر: 3-      حمل کالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیـ می توانـــد شــــامل یک سری از بنادر یا یک نقطه جغرافیایی و به نحوی که اعتبار درج شده باشد. 4-      تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه حمل دربست قید شده باشد. 5-      بانک قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قــراردادها به مـــوجب شرایط اعتبار الزامی باشد. ماده 23- سند حمل هوایی
الف ) سند حمل هوایی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

•   توسط حمل کننده یا ،
•   توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .
هرگونه امضاء توسط حمل کننده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده است .

درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با شماره و تاریخ پرواز در روی سند حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.

ب ) از نظــــراین ماده ، انتقــــال کالا از یک وسیـــله نقلیـه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک هواپیما و بارگیری مجدد کالا به هواپیمای دیگر طی حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد ذکر شده دراعتبار است .
ج ) 1- اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته و یا اینکه تصریح کند که کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شده باید تمام طول مسیرحمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد: 2-      اشاره کند که کالا برای حمل پذیرفته شده است . 3-      تـــاریخ صدور سند به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر آنکه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص تـاریخ قطعی پرواز باشد، که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد. 4-      فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد. 5-      نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد حتی اگر در اعتبار به ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد. 6-      مواد و شرایط حمل یا به منابـــع دیـــگری که شـــامل مواد و شـرایط حمل است . محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد. 2-      حتی اگر انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنابه شرایط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل هـــوایی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا داشته قابل قبول است. ماده 24- اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی :
الف ) سند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

• توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده از طرف یا برای حمل کننده ، یا
•  مبنی بــر وصول کالا به وسیله امضاء ، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .
هرگـــــونه امضاء ، مهر یا یادداشت یا وصول کالا توسط حمل کننده ، یا نماینده نامبرده شده باید به عنوان حمل کننده ، یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء ،مهر یا یادداشت وصول کالا توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده یا عمل می کند.
اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد ، هر گونه امضاء یا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضاءشده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شد

ب ) 1- سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچگونه نشانه ای از اینکه سند برای چه کسی تهیه شده نداشته باشد.

ج ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده به عنوان نسخ کامل تلقی خواهد شد.
د ) از نظر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک وسیله نقلیـــه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری ، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است .
ه ) 1- اگرسند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد ، باید تمام طول مسیر حمل بوسیله همان سند حمل پوشش داده شود.

1-   نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد: 2- تاریخ حمل یا تاریــــــخی که کــلا برای بارگیری ، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبارد ریافــــت شــــده است . غیر از مواردی که سند حمل شامل مهروصول تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمـــل است ، تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد. 2-      محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه که در شرایط اعتبار ذکر شده .

2- سند حمل راه آهن که به عنوان ” رونوشت ” مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد. 3- سند ، سند حمــل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد. 2-حتی اگــــر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جــــــاده ای ، راه آهـن یا آبراه داخلی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر کند قابل قبول است . ماده 25- رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست:
الف ) رسید پیک حاکی از وصول کالا برای حمل ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

ب ) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت و یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شــــده توسط خدمات پیک حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کالا اســــت می پذیرد.

ج ) رسید پست یا گواهی پست ، به هر نامی که باشد ، باید حاکی از وصول کالا برای حمل بوده و در محلی که کالا طبق شرایط اعتبار حمل می شود،امضاء،مهر و تاریخ گذاشته شود.
1-      نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار کالا باید ازآنجا حمل گردد. 2-      تاریــــخ تحویل یا وصول کالا یا عبارتی شبیه به آن ، این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد. ماده 26- “حمل روی عرشه “، “بارگیری و شمارش توسط فرستنده “، ” محتویات طبق اظهار فرستنده” و “هزینه های اضافه بر کرایه حمل”
الف ) سند حمل نباید حاکی از بارگیری کالای روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کالا روی عرشه کشتی بارگیری خواهد شد.شرط مندرج در سند حمل مبنی بر اینـکه کــــالا ممـــکن است روی عــــرشه کشتی بارگیری شود قابل قبول است .

ب ) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل “بارگیری و شمارش توسط فرستنده ” و “محتویات طبــق اظهـار فرستنده ” قابل قبول است .
ج ) سند حمل ممکن است توسط مهر یا به نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمــل داشتــــه باشد.
تبصره : پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه هائی از مبنای حمل اعتبار مشخص می گردد
ماده 27- سند حمل بدون نقص: ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT
بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد . سند حمل بدون نقص سندی است که هیچگونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد.
ماده 28- سند و پوشش بیمه ای: ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE
الف ) سند بیمه از قبیل بیمه نامه ، گواهی بیمه یا اظهار نامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز باید حاکی از صدور و امضاء آن توسط یک شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار “برای ” یا ” ازطرف ” شرکت بیمه یا بیمه گر امضاء نموده است .
ب ) اگر سند بیمه دربیش ازیک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل باید ارائه شود.
ج ) بیمه نامه های موقت (Cover Notes) قابل قبول نیست .
تبصره :
در یادداشت بیمه ،صادر کننده می گوید پول را گرفته ام تا کالائی را بیمه کنم ولی موید بیمه شدن کالا نیست . اما بیمه نامه در حکم بیمه شدن قطعی کالاست .
-   تاریخ پوشش بیمه نامه باید مشخص باشد لذا نمی تواند تاریخ آن بعد از تاریخ حمل باشد مگر اظهار کند که بیمه نامه ،پوشش خطر کالا را از زمان حمل پوشش می دهد.
-    بیمه نامه تا قبل از برداشت حق بیمه آن نافذ نخواهد بود.”
د ) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهار نامه بیمه به جای پوشش بیمه ای باز قابل قبول است .
ه ) تاریخ سند بیمه نباید بعد از تاریخ حمل باشد مگر آنکه صورت ظاهر سند بیمه حاکی از آن باشد که پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است .
و ) 1- سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه ای را درج و به همان ارز اعتبار باشد.

گر دراعتبـــار اشـــــــاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز110% ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا خواهد بود.
هنگـــــــامی که ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ا ی باید براساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه نشان داده شده ، هر کدام که بیشتر باشد ،محاسبه شود.

ز ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافی دیگری را که باید تحت پوشش قرارگیرد در بر گیرد. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل “خطرات عادی ” یا “خطرات متعارف ” سند بیمه بدون توجه به خطراتی که پوشش ندارد پذیرفته خواهد شد.
ح ) اگر طبق شرایط اعتبار “بیمه در مقابل تمام خطرات ” مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط “در مقابل تمام خطرات ” باشد اعم از اینکه عنوان سند بیمه “تمام خطر” باشد یا خیـــر پذیرفتـــه خواهد شد،حتی اگر برخی از خطرات را مستثنی کرده باشد.
ط ) سند بیمه می تواند به شرایط مسستثنی شده اشاره کند.
ی ) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی ازخسارت وارده (مازاد) اشاره کند.

2- درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد. 3- سند بیمه باید حاکی از این باشد که خطرات احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کالا تــــا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده تحت پوشش بیمه ای قراردارند. ماده 29- تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد:
الف ) اگر تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزی شود که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنابه دلایلی غیر از آنچه که در ماده 36 اشاره شده تعطیل باشد، تـاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد، بنابه مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیل تمدید خواهد شد.
ب ) اگراسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیل ارائه شود بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نـامه ضمیمه اسناد به بانک گشاینده یا تائید کننده اعلام نماید که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر مطابق بند الف ماده 29 به بانک ارائه شده است .
ج ) تمدید تاریخ انقضاءاعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده 29 موجب آن نخــــــواهد شـد کـه آخرین تاریخ حمل نیز تمدید گردد.

ماده 30- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد:
الف ) لغات “در حدود” یا “تقریبا” که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کالا در اعتبار به کـــار می رود به معنی مجاز بودن حداکثر 10 درصد تفاوت ، بیشتر یا کمتر، از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحــــد کالای مورد اشاره است .
ب ) نوسان 5 درصدی بیشتر یا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است به شرط آنکه مقدار کالا براساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتــــراز مبـــلغ اعتبـــارنباشد.

تبصره : (فقط کالای وزنی یا فله ای ) 5% فقط برای مقدار کالاست (یعنی مبلغ قابل پرداخت همان سقف اعتباراست )
ج ) حتی درمواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است ،نوسان 5 درصد کمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است بــــه شرط آنکه مقدار کالا،اگر در اعتبار درج شده کلا” حمل شده باشد و قیمت واحد کالا ،اگر کاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده 30 قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی کـــه میــــزان مشخصی از نوسان در اعتبارتصریح شده و یا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده 30 استفاده شود قابل اعمال نیست

ماده 31- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی:
الف ) حمل بدفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است .
ب ) اسنــــاد ارائـــه شده در بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و طی سند واحد باشد به شــــرط آنکه دارای مقصد واحد باشند حمل به دفعات تلقی نمی شود حتی اگــر بارگیری کالادر تاریخ های متفـــــاوت یا در بنادر مختلف ، محل دریافت ، در اختیار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.
اگر اسناد ارائه شده بیش از یک سری اسناد حمل باشد، آخرین تاریخ حمل به نحوی که درهریک ازسری اسناد درج شده به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر اسناد ارائه شده شامل یک یا چند سری اسناد حمل حاکی از حمل کالا توسط چند وسیله نقلیه تحت یک نوع روش حمل باشد به عنوان حمل تدریجی (حمل بدفعات ) تلقی خواهد، حتی اگر وسایل نقلیه مذکور به مقصد واحد و در یک روز عزیمت نمایند.

ج) اسناد ارائه شده که شامل چند رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست است اگر رسیدهای پیک ، رسیدهای پستــــی یا گواهی های پستی ظاهرا” در یک تاریخ صادر شده و در همان محلی که در شرایط اعتبار به عنوان محــل ارسال کالا مشخص شده ممهور ،امضاء یا به طرق دیگر گواهی شده باشند به عنوان حمل تدریجی تلقی نخواهند شد.

ماده 32- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین:
اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کالای مربوط به آن دوره حمل نشود،اعتبار برای آن قسط و اقساط بعدی قابل استفاده نخواهد بود.

ماده 33- ساعات ارائه اسناد:
بانک موظف به قبول اسنادی که خارج از ساعات کار بانک ارائه شود نیست .

ماده 34- عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد:
بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعل یا درستی هرگونه سند یا نسبت به شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاق شده بر آن ندارد.همچنین بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، کیفیت ، شرایط ، بستــه بندی ،تحویل ،ارزش یا وجود کالا ، خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط به اسناد یا نسبت به حسن نیت، فعـــــل یا تـــــرک فعل ، تصفیــــه مـــــالی عملکرد یا اعتبار فرستنده ، حمل کننده ، گیرنده یا بیمه گر کالا یا هر شخص دیگری به عهده ندارد.

ماده 35- عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام:
بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از تاخیر، مفقود شدن ، مغلوط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هر گونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد در صورتی که پیام ها ، نامه ها و اسناد مذکور طبق دستورات مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص در شرایط اعتبار و راسا” نسبت به ارسال و تحویل سند، نامه و پیام اقدام نموده باشد به عهده ندارد.

اگر بانک تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال کند، اعم از اینکه بانک تعیین شده نسبت به پرداخت یا معامله اسناد اقدام نموده یا خیر، بانک گشاینده یا بانک تائید کننده باید نسبت به پرداخت ، معامله یا پوشش وجه به بانک تعیین شده اقدام نماید حتی اگر اسناد حمل در جریان ارسال بین بانک تعیین شده و بانک گشاینده یا بانک تائید کننده یا بین بانک تائید کننده و بانک گشاینده مفقود شده باشد.
بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرد و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره نماید.

ماده 36- فورس ماژور ( قوه قهریه ): ARTICLE 36 FORCE MAJEURE
بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از قطع فعالیت بانک به علت مشیات الهی ، شورش ، ناآرامی های مدنی ، اغتشاشات ، جنگ یا عملیات تروریستی و نیزاعتصابات یا دست کشیدن از کار یا هر گونه دلایل دیگری که خارج از کنترل بانک است به عهده ندارد.
بانک پس از شروع فعالیت مجدد اقدامی در مورد پرداخت یا معامله اسنادی که سررسید اعتبار مذکور در دوره توقف بانک منقضی شده به عمل نخواهد آورد.

ماده 37- عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانکهای کارگزار:
الف ) بانکی که به منظور اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد.
ب ) بانک گشاینده یا ابلا غ کننده هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به عدم اجرای دستوراتی که داده است به عهده نمی گیرد حتی اگر خود،بانک های مذکور را انتخاب کرده باشد
ج ) بانکی که دستور انجام خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هر گونه کارمزد ، حق الزحمه ،هزینه ها یا مخارج انجام شده توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورات داده شده است .
اگـــــر دراعتبار تصریح شده باشد که هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذکور قابل وصول یا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذکور است .
ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابلاغ کننده یا ابلاغ کننده ثانوی شود.
د) متقاضی اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از عرف و قوانین خارجی خواهد بود.

ماده 38- اعتبارات قابل انتقال: ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS
الف ) بانک هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا” با آن موافقت کرده باشد.
ب ) از نظر این ماده :
اعتبار قابل انتقال : یعنی اعتباری که ” قابل انتقال ” بودن آن مشخصا” در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنابه درخواست ذی نفع ( ذی نفع اول ) کلا” یا جزأ” در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم ) قرار گیرد.
بانک انتقال دهنده : یعنی بانک تعیین شده که اقدام به انتقال اعتبار نموده یا در صورت اعتبار قابل استفاده توسط هر بانکی (Freely Available Credit) بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصا” مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند. بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد.
اعتبار منتقل شده : یعنی اعتباری که توسط بانک انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار گرفته است .
ج ) کلیه هزینه های انجام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها یا مخارج ) در ارتبــــــاط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمـــل آمده باشد.
یا
به غیر از مواردی که توافق دیگری در زمان اعتبار به عمل آمده ،کلیه هزینه های انجــــــام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها ، هزینه ها یا مخارج ) در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود.
د ) اعتبار می تواند به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شود مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی ازاعتبـــارمجاز باشد.
اعتبـــارمنتقـــل شده نمی تـــواند به تقـــاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعـــدی منتقل گردد.ذینفع اول بعنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی شود.
ه ) هرگــــونه درخـــواست انتقال اعتبار باید قیـــد کند که اصـلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذی نفع دوم ابلاغ شود
و ) اگـــر یک اعتبار به بیــش از یک ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چنــــد ذی نفــــــــع دوم تاثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های اعتبارنخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. درارتبــاط با ذی نفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند،شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ز) اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تائید اعتبار را منعکس کند به استثنـــــاء موارد زیر:

-  مبلغ اعتبار ( THE AMOUNT OF THE CREDIT )
-  هر گونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار (ANY UNIT PRICE STATED THEREIN )
-  تاریخ انقضاء(THE EXPIRY DATE)
-  مهلت ارائه اسناد- THE PERIOD FOR PRESENTATION,OR
-  آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل
که هر یک از آنها یا همه آنها می تواند کاهش یافته یا محدود شود.
درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تامین نماید.
نام ذی نفع می تواند جایگزین درخواست کننده اعتبار گردد.
اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد که نام درخواست کننده باید در هر سندی به جزء سیاهه ، درج شود این الزام باید رعایت گردد.

ح ) ذی نفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید. به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد،ودر صورت جایگزینی سیاهه و برات بترتیب فوق ذی نفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم ،در صورت وجود اقدام کند.

ت ) ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پــــرداخت یا معامـله اسناد به ذی نفع دوم درمحل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد . این موضوع تاثیــری در حق ذی نفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفـــاوت مربوط در وجه ذی نفع اول نخواهد داشت .

اگر ذی نفـــع اول که بــــاید سیاهـه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید از انجام این کار با اولین درخواست خودداری کنــد یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرتهایی باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرتها با اولین درخواست خودداری نماید ، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون اینکه مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.

ی ) ارائه اسناد به بانک انتقال دهنده باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی صورت گیرد.

ماده 39- واگذاری عواید
صرف این که اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم بدست آورده و یا خواهد آورد خللی وارد نمی کند . این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات (عواید حاصل از اعتبار) بوده و ارتباطی به حقوق مربوط به انجام کار تحت خود اعتبار ندارد.