• شماره تماس

    03136633179

  • آدرس

    اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید غربی جنب کوچه اطلس ساختمان عقیق طبقه دوم واحد ۳

جدید ترین عنوان ها

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

نام نویسنده
اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 ومقایسه آن با حقوق ایران

نام نویسنده
فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 ومقایسه آن با حقوق ایران

فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 ومقایسه آن با حقوق ایران

ادامه مطلب ...

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

نام نویسنده
شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

ادامه مطلب ...

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

نام نویسنده
روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

ادامه مطلب ...

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

نام نویسنده
تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

ادامه مطلب ...

مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت

نام نویسنده
مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت

مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت

ادامه مطلب ...

مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد،تفسیر و اجرای قراردادها

نام نویسنده
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد،تفسیر و اجرای قراردادها

مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها

ادامه مطلب ...

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

نام نویسنده
تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

ادامه مطلب ...

قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی وجایگاه آن در حقوق ایران

نام نویسنده
قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی وجایگاه آن در حقوق ایران

قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان تجارت جهانی

نام نویسنده
سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان تجارت جهانی

سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان تجارت جهانی

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

نام نویسنده
وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

ادامه مطلب ...

مشروعیت خسارت تاخیر تادیه

نام نویسنده
مشروعیت خسارت تاخیر تادیه

مشروعیت خسارت تاخیر تادیه

ادامه مطلب ...

تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات

نام نویسنده
تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات

تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات

ادامه مطلب ...

تاثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

نام نویسنده
تاثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

تاثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

ادامه مطلب ...

سن مسئولیت کیفری کودک و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی

نام نویسنده
سن مسئولیت کیفری کودک و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی

سن مسئولیت کیفری کودک و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی

ادامه مطلب ...

احراز اصالت در اسناد الکترونیکی

نام نویسنده
احراز اصالت در اسناد الکترونیکی

احراز اصالت در اسناد الکترونیکی

ادامه مطلب ...

تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری

تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

نام نویسنده
بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

ادامه مطلب ...

تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

نام نویسنده
تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

ادامه مطلب ...